logo

Deze website is eigendom van CYOLO vof

Contactgegevens en maatschappelijk zetel:

Drukpersstraat 4

1000 Brussel

E-mail: create@cyolo.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0698.940.131


Deze verklaring wordt u aangeboden door CYOLO vof, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4. (Hierna "wij", "onze", "onze"). Deze verklaring is van toepassing op onze website: https://www.cyolo.com. Wij beschermen de privacy van alle personen waarvan we de persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor deze verwerking. Het doel van deze verklaring is om toe te lichten wie we zijn en op welke manier we met uw persoonlijke gegevens omspringen.

Terminologie

Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). CYOLO past dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

We vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en u persoonsgegevens doorgeeft aan CYOLO.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

CYOLO verzamelt slechts in enkele gevallen gegevens in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. We verzamelen alleen persoonsgegevens die correct, pertinent en beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor wij ze gebruiken.

In het algemeen zullen de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:
Doeleinde Rechtsgrond Categorieën van
persoonsgegevens
Betrokkenen Bewaartermijn
Contactformulier Toestemming Identificatiegegevens Bezoekers website Doorlooptijd contact
Registratieformulier Toestemming Identificatiegegevens Bezoekers website 6 maanden na beëindiging gebruik van platform
Facturatie Contractuele overeenkomst Identificatiegegevens Financiële gegevens Advocaten 10 jaar
Sollicitatie Gerechtvaardigd belang Identificatiegegevens Opleiding en vorming Beroep en betrekking Sollicitanten 1 jaar na beëindiging van de sollicitatie

Sommige aanvullende gegevens (bv. voorkeurtaal) verwerken is niet steeds noodzakelijk maar kan wel wenselijk zijn. Andere gegevens zijn volledig facultatief en zullen enkel door ons verwerkt worden indien u er voor kiest ze te delen.

AAN WIE MAKEN WIJ UW GEGEVENS OVER?

Wij dragen enkel een aantal van uw persoonlijke gegevens over wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de bewerkstelliging van voormelde opgesomde doeleinden. We kunnen bepaalde gegevens delen met medecontractanten, gekwalificeerd als "subverwerkers" in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de werking van de applicaties of (al dan niet geautomatiseerde) beheersystemen waaraan wij aangesloten zijn. De lijst van onderaannemers, hun activiteiten, het nagestreefde doel en, in voorkomend geval, het land waarin de gegevens worden verwerkt en gehost, kunnen opgevraagd worden bij CYOLO.

WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE VERSPREID?

Het verstrekken van gegevens naar een land buiten de Unie zal slechts toegestaan worden indien dit strikt noodzakelijk is en onder de voorwaarde dat de Europese Commissie een besluit heeft uitgevaardigd dat een voldoende beschermingsniveau garandeert en gelijkwaardig is aan hetgeen de Europese wetgeving voorziet.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wij besteden een bijzondere aandacht aan de rechten die u in uw hoedanigheid van betrokken personen bezit. In die zin nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze GDPR-verantwoordelijke via volgend mailadres: create@cyolo.com. Uitgezonderd de gevallen waarbij een Belgische wettelijke bepaling (GDPR inbegrepen) of het beroepsgeheim zich daartegen verzet, heeft u in toepassing van de GDPR de volgende rechten: het toegangsrecht, met inbegrip van het recht om te weten of uw gegevens verwerkt worden; het recht om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen; het recht om de verwerkte gegevens te verbeteren; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; het recht om de verwerking van verwerkte gegevens te beperken; het recht om verwerkte gegevens te verwijderen; het recht op overdraagbaarheid van verwerkte gegevens; het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Autoriteit voor gegevensbescherming:
U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via het volgende emailadres: create@cyolo.com of per post op het adres: drukpersstraat 4, 1000 Brussel.

COOKIEBELEID

Wij gebruiken cookies op onze websites. Een cookie is een code in de vorm van een bestand dat op uw computer is opgeslagen. Tijdens een volgend bezoek aan onze website kunnen deze cookies dan worden herkend. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren, om uw browsen te vergemakkelijken, om u gerichte advertentie te bieden of om ons publiek te analyseren. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid. U kan dan sommige of alle cookies toestaan.

WIJZIGINGEN

We kunnen op elk moment, om verschillende redenen, verbeteringen, toevoegingen of wijzigingen aan deze privacy-en gegevensbeschermingsverklaring brengen. De meest actuele versie is te allen tijde te raadplegen op onze websites. Wij nodigen u uit om de wijzigingen regelmatig te controleren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CYOLO vof of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CYOLO vof levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal CYOLO vof de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. CYOLO vof kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CYOLO vof geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. CYOLO vof kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CYOLO vof verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van CYOLO vof gevestigd is, bevoegd.

https://cyolofrontwebapp-stagin.azurewebsites.net/cookie